Loader
POLITYKA PRYWATNOŚCI
17616
page-template-default,page,page-id-17616,bridge-core-3.1.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.3.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ ALMARCAMP MARIUSZ JAGIELSKI DANYCH OSOBOWYCH OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIA WYJAZDU NA IMPREZY TURYSTYCZNE ORGANIZOWANE PRZEZ AGENCJĘ TURYSTYCZNĄ ALMARCAMP WROCŁAW

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych osoby składającej zgłoszenie udziału w  imprezie turystycznej oraz udziału w imprezie turystycznej jest Agencja Turystyczna Almarcamp Mariusz Jagielski z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Klasztornej 54/13, 52-234  Wrocław wpisaną do CEIDG pod numerem 140641 oraz  do Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wrocław pod numerem 218/44/02/2004

Kontakt z Almarcamp w zakresie przetwarzanych danych osobowych osoby składającej zgłoszenie i/ lub osoby uczestniczącej w wyjeździe jest możliwy pod adresem e-mail mariuszjagielski@jagielskimariusz.hekko24.pl lub numerem telefonu: +48 502 451 336.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Stosowane skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Przeprowadzenie naboru na imprezy turystyczne 6 ust. 1 lit. a) RODO (za zgodą)

Dane osobowe:   imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy/instytucji, dane do rachunku.

Realizacja imprez turystycznych w tym: kolonii letnich ,obozów, wycieczek, zimowisk oraz innych imprez turystycznych organizowanych przez Almarcamp Mariusz Jagielski| 6 ust. 1 lit. b) RODO

Dane osobowe:     imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, nazwa firmy/instytucji, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii), dane dotyczące stanu zdrowia

Archiwizacja danych (w szczególności w postaci list obecności) | 6 ust. 1 lit. f RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane osobowe:    imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, nazwa firmy/instytucji, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii), dane dotyczące stanu zdrowia

Przesyłanie na podany adres email newslettera zawierającego aktualną ofertę Almarcamp, w tym informację o organizowanych wydarzeniach, imprezach turystycznych i ofertach specjalnych informacji marketingowej | 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 10 ust. 2 UŚUDE (za zgodą)

Dane osobowe:    imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, nazwa firmy/instytucji, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii), dane dotyczące stanu zdrowia

Kategorie odbiorców:

Dane osobowe osób składających zgłoszenie w uczestniczeniu w imprezach turystycznych Almarcamp mogą być przekazane:

 – upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom Almarcamp Mariusz Jagielski

– podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Almarcamp (usługi księgowe, prawne, szkoleniowe)  w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług, podmiotom publicznym, w tym kuratorium oświaty, w szczególności w celu przeprowadzenia kontroli i innych celach normowanych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Okres przechowywania:

 – W celu realizacji rekrutacji do udziału w imprezach turystycznych Almarcamp – do czasu zakończenia rekrutacji

 – W celu wykonania praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w imprezach turystycznych i programach Almarcamp – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu uczestnictwa w programie (nie dłużej niż przez 5 lat od daty zakończenia uczestnictwa w programie)

W celach księgowych lub podatkowych, związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych Almarcamp dotyczących realizacji imprez turystycznych  – przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

W celu archiwizacji dokumentów – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu uczestnictwa w imprezach turystycznych i programach Almarcamp (nie dłużej niż 5 lat od dnia zakończenia uczestnictwa w imprezie).

W celach marketingowych, tj. prezentowania oferty ,folderów, newsletterów, – do momentu wycofania zgody. [inne okresy, warunkowane ew. dodatkowymi celami]

Uprawnienia osoby zgłaszającej udział w imprezie turystycznej i osoby uczestniczącej w imprezie turystycznej –  imprezy turystyczne i programy Almarcamp dotyczące przetwarzania jej danych osobowych:

Stosowany skrót:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Osoba zgłaszająca udział w imprezie turystycznej i osoba uczestnicząca w imprezie lub programach Almarcamp posiada następujące uprawnienia dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, realizowane przez kontakt z Almarcamp za pomocą dowolnego środka komunikacji:

 – dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu jej danych osobowych przetwarzanych przez Almarcamp

–  żądania sprostowania jej danych osobowych (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą,

 –   żądania usunięcia jej danych osobowych (art. 17 RODO); Almarcamp ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo,

 – żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,

–  do przenoszenia jej danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez Almarcamp danych osobowych przekazanych Almarcamp przez osobę zgłaszającą udział w imprezie turystycznej lub programie lub osobę uczestniczącą w imprezie turystycznej lub w programie Almarcamp do niej samej lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO).

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez osobę zgłaszającą udział w imprezie turystycznej lub do programu i osobę uczestniczącą w imprezie turystycznej i programach Almarcamp jej danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych wskazanych w toku rekrutacyjnym do udziału w imprezie turystycznej lub programu Almarcamp (za wyjątkiem [*kategorie danych]  jest niezbędne do wzięcia udziału w naborze do imprezy turystycznej lub programu Almarcamp oraz do dalszego uczestnictwa w imprezach turystycznych i programach Almarcamp.

Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w naborze do imprezy turystycznej i programów Almarcamp oraz uczestnictwa w imprezach turystycznych i programach Almarcamp.

Cofnięcie zgody:

Osoba zgłaszająca udział w imprezie turystycznej lub programie Almarcamp ma możliwość cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z Almarcamp za pomocą dowolnego środka komunikacji.

Cofnięcie zgody jest możliwe wyłącznie w zakresie przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie wyrażonej zgody. Almarcamp jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych osoby zgłaszającej udział w imprezie turystycznej lub i programach Almarcamp po cofnięciu zgody, jeśli dysponuje inną podstawą do przetwarzania, wyłącznie w celach objętych tą podstawą prawną.

KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA AKCEPTACJĘ ZASAD JEJ UŻYTKOWANIA. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI TYCH ZASAD, ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z WITRYNY.

AlmarCamp niniejszym upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie („witryna”) wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych. Jakichkolwiek materiałów i informacji umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w innej witrynie w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszej witrynie są chronione prawami autorskimi, dlatego jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie niniejszych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę przez Użytkownika prawa do korzystania z niniejszej witryny, co nie wyłącza dalszych uprawnień AlmarCamp wynikających z przepisów prawa. W przypadku takiego naruszenia należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

Informacje poufne

AlmarCamp zastrzega, że witryna almarcamp.pl nie służy do przekazywania informacji poufnych i prawnie zastrzeżonych do AlmarCamp. Z tego względu wszelkie informacje lub materiały przesłane do AlmarCamp będą traktowane jako niepoufne. Przesyłając do AlmarCamp informacje lub materiały, Użytkownik udziela AlmarCamp nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na kopiowanie, powielanie, publikowanie, umieszczanie na serwerze, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na stronach internetowych, publiczne wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie tychże informacji oraz materiałów, a także na tworzenia z nich prac pochodnych lub inne swobodne ich wykorzystywanie. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez AlmarCamp z pomysłów, koncepcji, know-how oraz technik, przesłanych do AlmarCamp, niezależnie od celu, dla którego materiały zawierające takie pomysły, koncepcje, know-how i techniki zostały przesłane. AlmarCamp nie ujawni imienia i nazwiska Użytkownika ani faktu udostępnienia przez Użytkownika materiałów ani innych informacji, chyba że: (a) AlmarCamp uzyska zgodę Użytkownika na używanie jego imienia i nazwiska; (b) AlmarCamp uprzednio poinformuje Użytkownika, że materiały lub inne informacje przekazane przez Użytkownika zostaną opublikowane lub imię i nazwisko Użytkownika zostaną wykorzystane w inny sposób; lub (c) AlmarCamp zostanie zmuszony do takiego ujawnienia z mocy przepisów prawa. Informacje identyfikowane jako dane osobowe przekazywane przez Użytkownika do AlmarCamp w celu otrzymywania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności.

Dane wysyłane przez użytkowników

AlmarCamp nie chce przyjmować osobistych ani poufnych informacji od użytkowników witryny. Wszystkie materiały, informacje lub też inne dane wysyłane lub umieszczane przez użytkowników witryny nie będą traktowane jak osobiste i poufne. Dane osobowe wysyłane do AlmarCamp w celu otrzymania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych AlmarCamp. Użytkownik nie ma prawa ogłaszać ani przesyłać do tej witryny ani z jej poziomu żadnych materiałów o treści nielegalnej, zniesławiającej, szkalującej, obscenicznej, pornograficznej, zawierającej groźby lub informacje niezgodne z prawem.

Linki do witryn internetowych innych firm

Linki do witryn internetowych innych firm znajdują się na witrynie Almarcamp wyłącznie w celu zapewnienia wygody użytkownikom. Skorzystanie z nich powoduje opuszczenie niniejszej witryny. Almarcamp nie monitoruje zawartości, nie kontroluje tych witryn, ani nie bierze za nie odpowiedzialności, w szczególności za treści wszystkich witryn internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki. AlmarCamp nie bierze odpowiedzialności za informacje i materiały oraz za żadne oprogramowanie lub inne produkty, które można na nich znaleźć. AlmarCamp nie bierze również odpowiedzialności za rezultaty korzystania z tych witryn. Przechodząc do jednej z witryn internetowych innych firm użytkownik działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

Linki do witryny AlmarCamp

Linki do niniejszej witryny można umieszczać w innych witrynach tylko zgodnie ze wszystkimi stosownymi prawami.

Zasady tworzenia linków do witryny AlmarCamp

Witryna z linkiem do witryny AlmarCamp:

Nie może podawać nieprawdziwych informacji o związku z AlmarCamp;
Nie może modyfikować wyglądu przeglądarki ani zawartości witryny AlmarCamp;
Nie może przedstawiać nieprawdziwych informacji o produktach bądź usługach AlmarCamp;
Nie może korzystać z logo AlmarCamp, ani logotypów innych marek należących do AlmarCamp.Nie może również zawierać treści, które mogłyby być postrzegane jako niecenzuralne, obraźliwe lub kontrowersyjne. Może zawierać wyłącznie treści odpowiednie dla użytkowników w każdym wieku .Może posiadać link, ale nie może powielać zawartości witryny AlmarCamp.

Polityka prywatności w Internecie

AlmarCamp szanuje Twoją prywatność. Ochrona prywatności Użytkowników jest niezwykle dla nas ważna. Zaufanie Użytkowników jest dla nas jedną z kluczowych wartości. Dokładamy wszelkich starań by chronić prywatność Użytkownika. Ma to zastosowanie również do przetwarzania danych Użytkownika w trakcie odwiedzania przez Państwa naszej witryny.
W niniejszym oświadczeniu AlmarCamp o ochronie prywatności w Internecie, informujemy Cię o naszych praktykach strategii ochrony danych osobowych, o opcjach wyboru sposobu w jaki Twoje informacje są zbierane w Internecie, oraz o sposobie ich wykorzystania.
Niniejsze Oświadczenie dotyczy sposobu postępowania z informacjami, obowiązującego na witrynie AlmarCamp, w tym typów śledzonych i gromadzonych informacji, sposobu wykorzystywania informacji i osób, którym informacje są udostępniane.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, a w szczególności danych zbieranych i analizowanych przez nas, oraz ich wykorzystanie, odbywa się w sposób następujący:

Cele

Zbieranie anonimowych informacji, które pomogą nam poznać sposoby przeglądania naszej witryny przez odwiedzających;

Tworzenie zbiorczych raportów statystycznych dotyczących aktywności na witrynie, np. liczby odwiedzających oraz odwiedzanych przez nich podstron;

Personalizacja działania witryny AlmarCamp, ułatwienie nawigacji i gromadzenie informacji statystycznych o wykorzystaniu witryny;

Czasowe przechowywanie wszelkich informacji wprowadzanych do narzędzi takich jak formularze na naszej witrynie;

Prowadzenie korespondencji z Użytkownikami, realizacji korespondencji na rzecz Użytkowników, a także w związku z wnioskami dotyczącymi udziału w imprezach turystycznych;
Przeprowadzania ankiet dotyczących zadowolenia klienta, badań rynkowych lub w związku z niektórymi transakcjami;

Zapewnienia wsparcia dla produktów lub usług uzyskanych przez Użytkownika od AlmarCamp;

Realizacja przez AlmarCamp i wybrane organizacje działań marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na taki cel przetwarzania danych osobowych.

Pliki cookie

Plik cookie to plik danych przesyłany z witryny na twardy dysk komputera użytkownika. AlmarCamp przesyła pliki cookie podczas przeglądania witryny przez Użytkownika lub rejestrowania się podczas korzystania z niektórych usług. Poprzez zaakceptowanie plików cookie wykorzystywanych na naszej witrynie, Użytkownik nie udostępnia informacji osobistych, lecz pliki cookie mogą być wykorzystane do identyfikacji komputera danego Użytkownika.
Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie automatycznie, ale możliwe jest blokowanie lub ograniczenie niektórych plików cookie przez odpowiednią konfigurację plików cookie w przeglądarce. Po zablokowaniu plików cookie, niektóre funkcje na naszej witrynie mogą być niedostępne lub mogą nie być wyświetlane poprawnie.

Pod następującymi adresami można znaleźć informacje na temat popularnych przeglądarek oraz sposobu dopasowania preferencji dla plików cookie:

Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html

Nie wykorzystujemy plików cookie do śledzenia sposobu, w jaki korzystają Państwo z Internetu po opuszczeniu naszej witryny, nie przechowujemy w nich również żadnych informacji prywatnych, które inne podmioty mogłyby odczytać i zrozumieć.
Wykorzystujemy dwa typy plików cookie:
“Session cookie” – plik instalowany czasowo na komputerze Użytkownika, usuwany natychmiast po zamknięciu okna przeglądarki.
„Trwały plik cookie” – plik przechowywany w komputerze Użytkownika do chwili wygaśnięcia ważności lub usunięcia go przez Państwa.W trwałych plikach cookie przechowywane są informacje związane z osobistymi preferencjami Użytkownika, takie jak preferowany język na witrynach o różnych wersjach językowych, w celu usprawnienia kolejnych wizyt na stronach. W plikach tych są także zapamiętywane pytania, jakie zadawane były przez nas wcześniej, takie jak np. prośba o wypełnienie formularza. Trwały plik cookie zapobiegnie powtarzaniu próśb o wypełnienie przez Użytkownika tej samej ankiety przy każdej kolejnej wizycie na stronie.

Decyzje Użytkownika

Użytkownik może zmienić konfigurację przeglądarki internetowej tak, by otrzymywać ostrzeżenie zawsze, gdy nowy plik cookie ma być zainstalowany na komputerze Użytkownika, aby Użytkownik mógł podjąć decyzję dotyczącą akceptacji lub odrzucenia pliku Cookiem. Niektóre elementy naszej witryny mogą nie funkcjonować prawidłowo w przypadku odrzucenia plików cookie. Po zgromadzeniu przez firmę AlmarCamp danych osobowych Użytkownika, ma on prawo poinformować AlmarCamp, że nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane dla dalszych kontaktów handlowych; AlmarCamp zobowiązuje się uszanować wolę Użytkownika.